Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

 

Lions in Beekdaelen

Lions Club Beekdaelen is een gemengde club met ongeveer 20 leden, allen uit de omgeving van de gemeente Beekdaelen. De club komt tweemaal per maand samen om goede doelen projecten te bespreken
onder het genot van een hapje en een drankje, meestal bij Gastronomie Smeets in Merkelbeek.
De club is opgericht in 2001 en heeft Lions Club Heerlen als sponsor. Het doel van Lions Club Beekdaelen is het ondersteunen van met name lokale acties en organisaties. Voorbeelden van goede doelen waarvoor  Lions Club Beekdaelen zich de afgelopen periode hebben ingezet zijn onder andere de Voedselbank, het Alzheimer café, stichtingen het
Vergeten Kind, Petje Af, Pergamijn, OpMaat, Ronald McDonald Kindervallei en bijdrage aan restauratie van de kerkmuur in Schinnen.
Jaarlijks selecteren wij een aantal goede doelen waar wij onze aandacht aan besteden. Door middel van sponsoractiviteiten zoals het befaamde
jaarlijkse Klootschieten proberen wij geld in te zamelen om deze goede doelen ook financieel te kunnen ondersteunen.
Lions Club Beekdaelen staat open voor mooie suggesties van goede doelen die onze aandacht en ondersteuning verdienen.

 

Test2